Translate

Ubytovací řád - Srní, Lenera I, Lenora II, Kovářská, Roubenka Maleč


Ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v chalupě ubytován.

2. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po příchodu předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas.

3. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný povinen uhradit:
  • nejméně 20% nejpozději do 10 dnů po potvrzení rezervace převodem na účet pronajímatele
  • zbytek ceny na stejný účet dle stanoveného termínu
  • platba za ubytování není možno uhradit na místě v hotovosti !

4. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování, nejdříve od 14.00 hod a nejpozději do 16.00 hod daného dne. Případně leze sjednat individuální dobu příjezdu s majitelem.

5. V den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit chalupu nejpozději do 10.00 hod a předat ubytovali klíče od chalupy. Před odjezdem je ubytovaný povinen:
  • uklidit po sobě chalupu (umýt a uklidit nádobí a vytřít podlahu a dlažbu)
  • vynést odpadky do popelnice
  • vyklidit lednici a odvést si vlastní potraviny
  • svléknout veškeré použité povlečení
  • použité povlečení a ručníky nechat na zemi v použitých ložnicích a v koupelnách

6. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory, vč. společné kuchyňky.

7. Ubytovaný nesmí používat žádné elektrospotřebiče vnesené do prostor chalupy. Výjímkou je vlastní budík, notebook a sušič na vlasy. Na pokojích je zakázano používat varné konvice a spirály.

8. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. Vaření v pokojích je zakázáno.

9. Při odchodu z pokoje, ze společné kuchyňky a dalších společných prostor ( WC, sprchy atp.) je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, či elektrických spotřebičů, zavřít okna a dveře. Ztráta klíčů od pokojů a chalupy je ubytovanému účtována ve výši 1000,- Kč.

10. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách, v domě i na přilehlém pozemku zahrady, zejména v době od 22.00 hod. do 7.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných a v okolí. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.

11. V celém objektu i na zahradě je nutno udržovat čistotu a pořádek.

12. ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH OBJEKTÚ. Chalupy jsou ve všech vnitřních prostorách nekuřácká. Kouření je povoleno pouze na zahradě, avšak není povoleno odhazovat nedopalky. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění chalupy.

13. Vchodové dveře od chalupy je při odchodu nutno neustále ZAMYKAT.

14. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách chalupy je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.

15. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů na chalupě, dále také v případě že se stane chalupa nezpůsobilou užívání a to z jakéhokoliv důvodu.

16. Uhrazené ubytování je závazné, storno podmínky po uhrazení platby jsou v plné výši!

17. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn ve společných prostorách chalupy a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.

18. Soukromý majetek ubytovaných není pojištěn.

19. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budov z důvodu nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem ze střechy a event. náledí kolem budovy. Vozidla musí parkovat tak, aby nebránila odklízení sněhu.

20. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají a projednávají na tel.

606 685 281