Translate

Ubytovací řád Roubenka Maleč (čj/aj)

Ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 2326 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:


1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na srubu ubytován.

2. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po příchodu předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas.

3. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný povinen uhradit:

  • nejméně 20% nejpozději do 10 dnů po potvrzení rezervace převodem na účet pronajímatele
  • zbytek ceny na stejný účet dle stanoveného termínu

nebo

  • doplatkem při nástupu k ubytování.

4. NÁSTUP

Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování, nejdříve od 14.00 hod a nejpozději do 16.00 hod daného dne. Případně dle dohody s majitelem objektu nebo se správcem.

5. UKONČENÍ POBYTU

V den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit srub nejpozději do 10.00 hod a předat ubytovateli klíče. Před odjezdem je ubytovaný povinen:

  • uklidit po sobě objekt (umýt a uklidit nádobí a vytřít podlahu a dlažbu)
  • vynést odpadky do popelnice
  • vyklidit lednici a odvést si VŠECHNY vlastní potraviny
  • svléknout veškeré použité povlečení
  • použité povlečení a ručníky nechat na zemi v předsíni.


6. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory, vč. sauny, pokud si sjednal vstup.

7. Ubytovaný nesmí používat žádné elektrospotřebiče vnesené do prostor objektu. Výjimkou je vlastní budík, notebook a sušič na vlasy. Na pokojích je PŘÍSNĚ zakázáno používat varné konvice a spirály či jiné ohřívače.

8. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. Vaření v pokojích je zakázáno.

Hosté nesmí přitloukat do zdí a dřeva roubení hřebíky, špendlíky, upevňovat šrouby ani nijak jinak nepoškozovat roubení. Za jakékoli jednotlivé poškození hrozí pokuta až 20 000,- Kč.

9. Při odchodu z pokoje a dalších společných prostor (WC, sprchy atp.) je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, či elektrických spotřebičů, zavřít okna a dveře. Ztráta klíčů od pokojů a objektu je ubytovanému účtována ve výši 1 000,- Kč.

10. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách, v domě i na přilehlém pozemku zahrady, zejména v době od 22.00 hod. do 7.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných a sousedů. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.

11. V celém objektu i na zahradě je nutno udržovat čistotu a pořádek.

12. ZÁKAZ KOUŘENÍ a ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ VE VŠECH PROSTORÁCH OBJEKTU A PŘILEHLÉ TERASY. Objekt je nekuřácký. Kouření je povoleno pouze na zahradě, a to POUZE V PROSTORU K TOMU URČENÉM, avšak není povoleno odhazovat nedopalky. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 2 000,- Kč a to za každý zjištěný případ porušení.

Rovněž není dovoleno zapalovat svíčky, lampy a jiné předměty spojené s volným ohněm v objektu a přilehlých prostorách.

Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění objektu.

13. Dveře do světnice je při odchodu nutno neustále ZAMYKAT.

14. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách objektu je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.

15. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů na objektu, dále také v případě že se stane objekt nezpůsobilý k užívání a to z jakéhokoliv důvodu.

16. Uhrazené ubytování je závazné, storno podmínky po uhrazení platby jsou v plné výši.

17. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn ve společných prostorách objektu a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.

18. Soukromý majetek ubytovaných není pojištěn.

19. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy z důvodu nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem ze střechy a event. náledí kolem budovy. Vozidla musí parkovat tak, aby nebránila odklízení sněhu.

20. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají a projednávají na tel.
606 685 281

 

Ubytovací řád je platný od 1.2.2024.

 

Ing. Zdenka Macháčková Šimánková

        Majitelka

             


 

GENERAL TERMS & ACCOMODATION RULES Roubenka Maleč

 

Accommodation rules for temporary accommodation within the meaning of § 2326 et seq. of the Civil Code as amended:

1. The provisions of these accommodation regulations shall be observed by every resident who is accommodated in the cabin.

2. To this end, he/she must present his/her ID card or valid passport immediately upon arrival.

3. PAYMENT

- at least 20% no later than 10 days after confirmation of the reservation by transfer to the landlord's account

- the rest of the price to the same account according to the set date

or

- the balance upon arrival at the accommodation.

4. ADMISSION. The guest has the right to check in on the basis of the booked accommodation, at the earliest from 14.00 and at the latest by 16.00 of the given day. Alternatively, as agreed with the owner of the property or the property manager.

5. END OF STAY. On the day of the end of the stay, the guest is obliged to vacate the cabin no later than 10.00 a.m. and hand over the keys to the host. Before departure the guest is obliged to:

- clean the property (wash and tidy up the dishes and mop the floor and tiles)

- take the rubbish to the bin

- clean out the fridge and take away ALL your own food

- take off all used bed linen

- leave used bed linen and towels on the floor in the hallway.

6. RENT & SAUNA. The guest has the right to use the rooms reserved for his/her accommodation, including their equipment, as well as the common areas, including the sauna (subject to one-off fee), for the agreed period of accommodation, if he/she has agreed to enter.

7. NO ELECTRICAL APPLIENCES The guest may not use any electrical appliances brought into the premises. Exceptions are the guest's own alarm clock, laptop/notebeook and hair dryer. It is strictly forbidden to use kettles and coils or other heaters in the rooms.

8. The guest is obliged to use the premises reserved for his/her accommodation properly, without the consent of the accommodation provider he/she must not move furniture or make any changes. Cooking in the rooms is prohibited.  Guests are not allowed to hammer nails, pins, fasten screws or otherwise damage the walls and wood of the timber. Any individual damage is punishable by a fine of up to CZK 20,000.

9. When leaving the room and other common areas (toilets, showers, etc.), the guest is obliged to turn off the lights, check the closure of water taps or electrical appliances, close the windows and doors. The loss of keys to the rooms and the building will be charged in the amount of CZK 1,000.

10. The guest is obliged to behave in the accommodation premises, in the house and in the adjacent garden, especially between 10 p.m. and 7 a.m. so as not to disturb the peace of other guests and neighbours. In the event that, despite the warning, he/she seriously violates good manners or otherwise grossly violates the accommodation regulations, the accommodation provider may cancel or withdraw from the contract before the expiry of the agreed period of accommodation.

11. Cleanliness and order must be maintained throughout the property and in the garden.

12. The building is non-smoking. Smoking is allowed in the garden ONLY IN THE DESIGNATED AREA, but no littering is allowed. Violation of this prohibition will be punished by a financial penalty of CZK 2,000 for each detected violation on top of deposit.

It is also not allowed to light candles, lamps and other objects associated with open flames in the building and adjacent areas.

Repeated violations will result in immediate cancellation of the accommodation contract and leaving the property.

13. DOORS of living room must be locked if you leave the building. It is recommended to keep locked all the time.

14. Any defect found in the room or premises must be reported immediately so that the defect can be rectified as soon as possible.

15. The accommodation provider reserves the right to cancel the accommodation contract immediately in case of a gross violation of good manners in the property, as well as in case the property becomes unfit for use for any reason.

16. Paid accommodation is binding, cancellation policy is fully applied.

17. These accommodation rules are an integral part of the accommodation contract and are located in the common areas of the property and the guest is obliged to familiarize himself with them thoroughly, his ignorance will not be taken into account. In case of any confusion with the accommodation rules, the guest has the right to a verbal explanation of the terms by the responsible employee of the accommodation provider.

18. Your personel belongins are not insured.

19. Vehicles must be parked so as not to obstruct snow removal.

20. Residents' complaints, as well as all matters relating to the accommodation, are received and dealt with at tel. 606 685 281 .

General Terms and accommodation rules are valid from 1.2.2024.