Translate

GDPR

Osoba odpovědná za zpracování GDPR

Zdeněk Macháček MBA – Ubytování na horách
 +420 606 685 281 
z.machacek@gdpr-ad.com
_____________________________________________________________________________


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Živnostník Zdeněk Macháček MBA (Ubytování na horách – Srní, Lenora I, Kovářská, Srub Lazny, Lenora II), IČO 69830649, adresa Mramorová 11/695, Praha Slivenec, 154 00 zapsán v živ. rejstříku u Úřadu městské části Praha 5 (dále také jen „Ubytování na horách“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Ubytování na horách, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Ubytování na horách.

1.     Jaké osobní údaje o Zdeněk Macháček MBA – Ubytování na horách?
Ubytování na horách zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

·       adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, telefonní číslo, e-mailová adresa);

Ubytování na horách zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.


2.     K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Zdeněk Macháček MBA – Ubytování na horách Vaše osobní údaje zpracovává?

a)    Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb

·       Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy na ubytování na jedné z pronajímaných chalup (Srní 13; Lenora 140; Kovářská, Černopotocká 323; Srub Lazny 180, Lenora 7)

·       V případě tvorby objednávky na ubytování, Ubytování na horách shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy na ubytování, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.

b)    Ochrana práv Zdeněk Macháček MBA – Ubytování na horách v případě sporu se zákazníkem

·       Výše uvedený rozsah osobních údajů je Ubytování na horách oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem. 

c)     Identifikace zákazníka

·       Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, je nezbytné pro splnění právní povinnosti Ubytování na horách při Evidenci ubytování.

d)    Ochrana osob a majetku v prostorách Zdeněk Macháček MBA – Ubytování na horách

·       Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Ubytování na horách, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.

3.     Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?


·       Našim zpracovatelům, kteří pro Ubytování na horách provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy, zejména Beatis s.r.o.;

·       Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy Ubytování na horách poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

·       Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

·       Subjekty zajišťující služby ubytování přímo na jednotlivých chalupách (Srní 13; Lenora 140; Kovářská, Černopotocká 323; Srub Lazny 180, Lenora 7)

·       Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem. 

4.     Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
·       Vaše osobní údaje Ubytování na Horách zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu a následného ubytování, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností, a dále po dobu maximálně jednoho roku od ukončení pobytu na jedné z chalup. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.


·       V případě plnění právních povinností Ubytování na horách zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.


5.     Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Zdeněk Macháček MBA – Ubytování na horách?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

·         Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);

·        Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Ubytováním na horách zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

·       Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

·        Právo na opravu (právo požadovat, aby Ubytování na horách bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

·       Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Ubytování na horách omezilo zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Ubytování na horách ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Ubytování na horách byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

·        Právo na výmaz (právo požadovat, aby Ubytování na horách Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Ubytování na horách zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Ubytování na horách byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

·        Právo na námitku (právo požadovat, aby Ubytování na horách přestalo zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

·       Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


6.     Jak můžete Zdeněk Macháček MBA – Ubytování na horách kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Zdeněk Macháček MBA – Ubytování na horách písemně na adrese Mramorová 11/695, Praha Slivenec, 154 00, či na tel. č. +420 606 685 281 nebo e-mailové adrese: z.machacek@gdpr-ad.com