Translate

Ubytovací řád - Srub-Lazny


Ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na srubu ubytován.

2. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po příchodu předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas.

3. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný povinen uhradit:

  • nejméně 20% nejpozději do 10 dnů po potvrzení rezervace převodem na účet pronajímatele
  • zbytek ceny na stejný účet dle stanoveného termínu
  • platba za ubytování není možno uhradit na místě v hotovosti !

4. NÁSTUP

Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování, nejdříve od 14.00 hod a nejpozději do 16.00 hod daného dne. Případně dle dohody s majitelem objektu nebo se správcem.

5. UKONČENÍ POBYTU

V den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit srub nejpozději do 10.00 hod a předat ubytovateli klíče.

Před odjezdem je ubytovaný povinen:

  • uklidit po sobě objekt (umýt a uklidit nádobí a vytřít podlahu a dlažbu)
  • vynést odpadky do popelnice
  • vyklidit lednici a odvést si VŠECHNY vlastní potraviny
  • svléknout veškeré použité povlečení
  • použité povlečení a ručníky nechat na zemi v použitých ložnicích a v koupelnách


6. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory, vč. společné kuchyňky.

7. Ubytovaný nesmí používat žádné elektrospotřebiče vnesené do prostor objektu. Výjímkou je vlastní budík, notebook a sušič na vlasy. Na pokojích je PŘÍSNĚ zakázáno používat varné konvice a spirály.

8. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. Vaření v pokojích je zakázáno.

Hosté nesmí přitloukat do zdí a dřeva srubu hřebíky, špendlíky, upevňovat šrouby ani nijak jinak nepoškozovat srubovinu. Za jakékoli jednotlivé poškození hrozí pokuta až 2000,- Kč.

9. Při odchodu z pokoje, ze společné kuchyňky a dalších společných prostor ( WC, sprchy atp.) je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, či elektrických spotřebičů, zavřít okna a dveře. Ztráta klíčů od pokojů a objektu je ubytovanému účtována ve výši 1000,- Kč.

10. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách, v domě i na přilehlém pozemku zahrady, zejména v době od 22.00 hod. do 7.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných a v okolí. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.

11. V celém objektu i na zahradě je nutno udržovat čistotu a pořádek.

12. ZÁKAZ KOUŘENÍ a ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ VE VŠECH PROSTORÁCH OBJEKTU A PŘILEHLÉ TERASY. Objekt je nekuřácký. Kouření je povoleno pouze na zahradě, a to POUZE V PROSTORU K TOMU URČENÉM, avšak není povoleno odhazovat nedopalky. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 2000,- Kč a to za každý zjištěný případ porušení.

Rovněž není dovoleno zapalovat svíčky, lampy a jiné předměty spojené s volným ohněm.

Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění objektu.

13. Vchodové dveře od objektu je při odchodu nutno neustále ZAMYKAT a terasu zavírat.

14. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách objektu je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.

15. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů na objektu, dále také v případě že se stane objekt nezpůsobilý k užívání a to z jakéhokoliv důvodu.

16. Uhrazené ubytování je závazné, storno podmínky po uhrazení platby jsou v plné výši!

17. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn ve společných prostorách objektu a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.

18. Soukromý majetek ubytovaných není pojištěn.

19. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budov z důvodu nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem ze střechy a event. náledí kolem budovy. Vozidla musí parkovat tak, aby nebránila odklízení sněhu.

20. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají a projednávají na tel.
606 685 281